درباره ما

.

این سایت بر اساس تعاملی سازنده بین متخصصین روانشناسی، مشاوره، جامعه شناسی، مطالعات زنان، پرستاری و  گفتاردرمانی شکل گرفته است و معتقدیم با این تعامل کمک شایانی به پیشرفت علمی کشور خواهیم کرد. گستره فعالیت ما از روانشناسی که فرایندهای ذهنی و رفتار آدمی را بررسی می‌کند آغاز می‌شود و با تکیه بر روانشناسی شخصیت، از دیدگاههای مختلف این موضوع را مطالعه می‌کنیم و سعی داریم در حیطه های اشاره شده، نیز از مبانی آغاز کرده و به حیطه‌های تخصصی وارد شویم.

ورود نویسندگان به جمع ما، منوط به معتقد بودن به همفکری و همکاری بین رشته‌ای است. از این حیث هرگونه اظهار نظر پذیرفته و بررسی می‌شود و  به نویسنده مطلب منتقل می‌گردد. امید داریم تا بتوانیم فعالیت علمی خود را اینگونه تقویت کرده و ارتقا دهیم.

مشتاقیم نظرات شما را بشنویم و مطالب شما را بخوانیم.

.

.