جامعه شناسی

هویت محله‌ای

 

شناسایی و تبیین شاخصهای موثر بر هویت محله‌ای در شهر جدید پردیس

.

چکیده

هویت را می‌توان به معنایی که انسانها از طریق احساسات ذهنی از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعی کسب می‌کنند، تعریف نمود. اگرچه امروزه فشار فناوریهای جدید و جهانی شدن، تاثیر مکانها در شکل‌دهی به هویت محله‌ای جوامع را کمرنگ‌تر کرده است، با این وجود مکانها نقش بارزی در ساخت ابعاد کالبدی و نمادین هویت انسانها را بر عهده دارند. تحقیق حاضر تحت عنوان عوامل موثر بر هویت محله‌ای در شهر جدید پردیس بصورت ترکیبی از روش مطالعه کتابخانه‌ای و مطالعه پیمایشی در یک مقطع زمانی مشخص و به روش تحلیل همبستگی انجام شد. این تحقیق از دو بعد: حس مکان و هویت اجتماعی به هویت محله‌ای پرداخته، و از «میزان درآمد»، «تعداد سالهای سکونت»، «حس مشارکت» و «احساس امنیت» بعنوان متغیرهای مستقل و از هویت محله‌ای بعنوان متغیر وابسته استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی نمونه ۳۸۰ نفری از ساکنین بالای ۵۱ سال از شهر پردیس انجام شده است.

واژگان کلیدی: هویت محله‌ای، هویت اجتماعی، حس مکان

.

نویسنده:

علی اکبر فراشیانی

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی