گفتاردرمانی

استفاده از درمانهای شناختی رفتاری در درمان لکنت

CBT and Stuttering

Journal of Fluency Disorders 34 (2009) 187–۲۰۰

Cognitive behavior therapy for adults who stutter: A tutorial for speech-language pathologists

Ross G. Menzies, Mark Onslow∗, Ann Packman, Sue O’Brian

Australian Stuttering Research Centre, The University of Sydney, Lidcombe, NSW, Australia

Received 5 March 2009; received in revised form 11 September 2009; accepted 12 September 2009

Abstract

This paper explores the relationships between anxiety and stuttering and provides an overview of cognitive-behavior therapy (CBT) strategies that can be applied by speech-language pathologists. There is much support for the idea that adults who stutter (AWS) may need CBT. First, approximately 50% of AWS may be suffering from social anxiety disorder. A difficult developmental history marked by problematic peer relationships and bullying may contribute to this. Stereotypes in the general community lead AWS to have occasional experiences that confirm their fears of negative evaluation. This can leave AWS with significant social and occupational avoidance and can impact on their quality of life. Second, in a recent large study of behavioral treatment for AWS, participants who had a mental health disorder, including social anxiety, failed to maintain the benefits of treatment. Available evidence supports the contention that CBT can effectively decrease anxiety and social avoidance, and increase engagement in everyday speaking situations for AWS. The components of CBT presented here are drawn from a model widely used in clinical psychology, and existing supportive data reviewed. Worksheets for speech-language pathologists undertaking CBT in this population are provided. CBT procedures, in their essentials, are straightforward to implement. Hence, the present authors suggest that speech-language pathologists who have had training in conducting CBT should be able to apply the techniques described in this paper.

Educational objectives: The reader will be able to explain: (1) the relation between stuttering and anxiety; (2) the nature of Social Anxiety Disorder; (3) why those who stutter are often diagnosed with Social Anxiety Disorder; (4) the four components of cognitive behavior therapy; (5) how cognitive behavior therapy is adapted for the management of speech-related anxiety in those who stutter. © ۲۰۰۹ Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords: Stuttering; Anxiety; Cognitive-behavior therapy; Treatment


.

ترجمه مقاله

درمان شناختی رفتاری بزرگسالانی که لکنت می‌کنند:

راهنمای آموزشی آسیب‌شناسان گفتار-زبان

Ross G. Menzies, Mark Onslow, Ann Packman, Sue O’Brian

 

چکیده

این مقاله ارتباط بین اضطراب و لکنت را بررسی کرده و مروری بر استراتژیهای درمان شناختی رفتاری یا CBT دارد که می‌تواند مورد استفاده آسیب‌شناسان  گفتار- زبان قرار گیرد. شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه بزرگسالانی که لکنت می‌کنند یا AWS  ممکن است به CBT احتیاج داشته باشند. اولاً، تقریبا ۵۰٪  بزرگسالانی که لکنت می‌کنند دچار اختلال اضطراب اجتماعی هستند. شاید آنچه در ایجاد چنین وضعیتی مشارکت دارد تاریخچه رشدی پر از مشکلی است که وجه برجسته آن روابط پر دردسر با همسالان و قلدری کردن می‌باشد. کلیشه‌های جامعه موجب می‌شود که بزرگسالانی که لکنت می‌کنند، گاهاً تجربیاتی داشته باشند که مهر تاییدی بر ترس آنها از ارزیابی منفی بزند. اثر این موضوع بر روی بزرگسالانی که لکنت می‌کنند اجتناب اجتماعی و شغلی معنادار است و همچنین بر کیفیت زندگی آنها نیز موثر است. ثانیاً، در مطالعه گسترده اخیر در خصوص درمان رفتاری بزرگسالانی که لکنت می‌کنند، شرکت کنندگانی که دچار اختلال سلامت روان بودند از جمله اضطراب اجتماعی، در حفظ و تداوم تأثیرات درمانی ناکام بودند. شواهد موجود، این ادعا را حمایت می‌کند که CBT می‌تواند اضطراب و اجتناب اجتماعی را بطور موثر کاهش داده و مشارکت در موقعیتهای مکالمه روزانه برای  بزرگسالانی که لکنت می‌کنند را افزایش دهد. اجزای نمایش داده شده CBT در اینجا از مدلی که بطور گسترده در روانشناسی بالینی مورد استفاده قرار می‌گیرد اقتباس شده و داده‌های پشتوانه موجود، بازبینی شده‌اند. برگه‌هایی به آسیب‌شناسان گفتار و زبان که در این جمعیت عهده‌دار CBT شدند، ارائه گردید. اصول اولیه روشهای CBT در هنگام اجرا، آسان بنظر می‌رسند. به همین خاطر، نویسندگان حاضر بر این باورند که آسیب‌شناسان گفتار‌ـ‌زبان که آموزش اجرای CBT  دیده‌اند بایستی بتوانند تکنیکهایی که در این مطالعه توضیح داده شده را بکار ببرند.

اهداف آموزشی: خواننده قادر می‌گردد توضیح دهد: ۱-ارتباط بین لکنت و اضطراب؛ ۲-ماهیت اختلال اضطراب اجتماعی؛ ۳-چرا کسانیکه لکنت می‌کنند اغلب اختلال اضطراب اجتماعی نیز در آنها تشخیص داده می‌شود؛ ۴-چهار مؤلفه درمان شناختی رفتاری؛ ۵-چطور درمان شناختی رفتاری جهت مدیریت اضطراب مرتبط با گفتار در افرادی که لکنت می‌کنند، متناسب سازی شده است.

© ۲۰۰۹ Elsevier Inc. تمامی حقوق محفوظ است.

واژه های کلیدی: لکنت؛ اضطراب؛ درمان شناختی رفتاری؛ درمان

.

ترجمه کامل مقاله از غزال حشمت منش

کارشناس ارشد ادبیات زبان انگلیسی.